บทความ

/ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

ผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนขยายธุรกิจส่งออกไปขายยังต่างประเทศ  หากเชื่อมั่นว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพและเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นน่าสนใจพร้อมที่จะส่งออกอยู่แล้ว  สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ควรออกแบบอย่างไรให้เหมาะสำหรับการส่งออก บทความนี้มีคำตอบ

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก  สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญ และนำมาพิจารณาประกอบ ได้แก่

1.สภาพตลาดในต่างประเทศ

พิจารณาหาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันด้านการตลาด  ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้สินค้า เพื่อพิจารณาว่าควรบรรจุหีบห่ออย่างไรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ศึกษาคู่แข่งว่ามีการบรรจุหีบห่อหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะใด  ซึ่งช่วยให้เราออกแบบได้แตกต่าง  เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเหมาะกับการวางจำหน่าย

2.ศึกษาวิธีการ  เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง

หากทราบข้อมูลระบบและวิธีการขนส่ง เช่น ขนส่งสินค้าทางรถยนต์ ทางอากาศ หรือทางเรือ รวมถึงทราบระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง ก็จะทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ถูกต้องเหมาะสม เป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทก เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท หรือเลือกใช้เยื่อกระดาษขึ้นรูป ชนิดใด

3.ศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑ์

ก่อนออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควรศึกษาธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทย่อมเหมาะกับการบรรจุหีบห่อที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการวางจำหน่ายและการขนส่ง

4.ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ

การส่งออกสินค้า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ เช่น บรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรจุ การทำเครื่องหมาย  เยื่อกระดาษขึ้นรูปและวัสดุที่นำมาใช้ โดยสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการส่งออก สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ผู้ซื้อหรือผู้แทนจำหน่าย

5.การประเมินค่าใช้จ่าย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออกสินค้า นอกจากเรื่องคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องมีความแข็งแรง แน่นหนามากกว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งภายในประเทศ ซึ่งอาจไม่ใช่กล่องกระดาษลูกฟูก ธรรมดาที่เหมาะกับลักษณะของสินค้าเท่านั้น  เมื่อมีความแข็งแรงคงทนมากกว่า ก็ต้องประเมินเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตได้ ดังนั้นเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกในข้อนี้ จึงมีความสำคัญและต้องนำมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ

สำหรับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกทั้ง 5 ข้อเป็นหลักการพื้นฐานที่มีประโยชน์ซึ่งผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจควรมีความรู้ไว้  แม้ว่าการออกแบบผลิตภัณพ์โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบจะให้บริการทั้งออกแบบและรับผลิตอย่างครบวงจรอยู่แล้วก็ตาม